news center

[推荐下载] *大话西游*胡燕斌[潇湘雨] *完整版的大发布

[推荐下载] *大话西游*胡燕斌[潇湘雨] *完整版的大发布

作者:却泻障  时间:2019-02-07 04:13:05  人气:

<table cellspacing =“0”cellpadding =“10”width =“100%”background =“http://bbs.muwen.com/fileuploaddir/54327983038.jpg”border =“1”> <tbody> <tr> < Td width =“100%”> <table cellspacing =“0”cellpadding =“8”width =“100%”background =“http://bbs.muwen.com/fileuploaddir/54327967888.gif”border =“3” > <tbody> <tr> <td width =“100%”> <center> <font face =“Lishu”size =“5”> Westward Journey胡延斌[潇湘雨]完整版的大发布</ font> </ center >> <center> <a href="http://xy3.163.com/2007/song/index2.html" target="_blank"> <img class =“img03”alt =“新浪游戏_胡彦斌新歌“潇湘雨”完整版的大发布“src =”http://www.sinaimg.cn/gm/o/n/2007-07-31/U1806P115T9D207493F167DT20070731160948_c.jpg“width =”260“border =” 1“/> </ a> </ center> <center> <font face =”楷体_GB2312“> <font size =”4“> <strong> <br/>说到这,彬彬的创作技巧真的很棒令人钦佩,无话可说!萧祥的感伤,优雅和遗憾在彬彬悲伤的声音中生动地表达出来!当街道和小巷正在唱着一个名叫“湘乡”的女人的爱情故事时,所有大字的玩家都可以自豪地告诉他们的朋友,这是胡燕斌邀请网易,专门为我们的大字玩家创造的! </ strong> </ font> <br/> <br/> </ font> <a href =“http://game.mop.com/wlyx/wyxw/2007-05-17/84489.shtml”目标=“_ top”> <font size =“5”> <img alt =“”src =“http://game.mop.com/wlyx/wyxw/2007-05-17/_s31-33-84489-33- 484-99-20070517155306.jpg“align =”top“border =”0“/> </ font> </a> <br/> </ center> <center> <font face =”Lishu“size =”4 “> <font size =”5“>我心中的<font color =”#ff0000“> rain </ font>的场景已经褪色了几年,而且一方的遭遇是确定的未来生活和未来的命运转向远方的马蹄铁他承诺爱情和青春会慢慢消失你的爱让你无意中把我埋葬在辩论中<br />在手中的雨季,花儿被打破了女人名叫<font color =“#ff0000”>潇湘</ font>哪里有雨季令人心碎的地方在那一手牌中,那一刻足以记住一生花朵在雨季盛开,在手中破碎那叫做<font color =“#ff0000”>潇湘</ font>这个女人太漂亮了在雨季,鲜花被打破在那一刻,它足以珍惜一生</ font> <br/> </ font> </ center> <center> <img alt =“”src =“http://www.tianshannet.com cn / yule / content / imgaes / site1 / 20070518 / 4022180.jpg“Border =”1“name =”MM“md5 =”54b0f90c1b47e912507e580b0174c383“style =”WIDTH:325px; HEIGHT:345px;“/> <br/> < br /> http://wma.tt241.com /mp3/2007-08-01/842.wma</center><center><font size =“4”>下载:</ font> <a title =“点击查看下载链接“href =”http:/ /203.209.240.48 /down.phpsid = .24.117.71.99.76.22.16.108.100.126.116.51.56.92.44.8.83.91.42.81.2.124.71.99.50.111 .0.13.125.3.109.103.146.202.152.168.121.102.1.68.77.37.85.122.73.46.31.14.92.56.29.2.30.89.92.6.1.119.77.7.110.2.103.83.224.151.64.108.12.51.18.16.72.12.88.2 .143.182.141.139.192.131.70.76.98.37.86.14.68.123.71.15.89.22.69.20.40.116.67.95.95.25.4.31.12.31.88.25.111.123.107.87.82.107.127.9.8.93.100.113.69.30.83.119.57 .1.78“target =”_ blank“> <font size =”4“> <font c Olor =”#ff0000“>潇湘</ font> <font color =”#ff0000“>雨</ font> </ font> </A> </ CENTE r> </ td> </ tr> </ tbody> </ table> </ td> </ tr> </ tbody> </ table> <td> </ td> <td> </ td> <tr > </ tr> <tr> </ tr> <tbody> </ tbody> <tbody> </ tbody> <table> <tbody> </ tbody> </ table> <td> </ td> <td> </ td> <tr> </ tr> <tr> </ tr> <tbody> </ tbody> <tbody> </ tbody> <table> <tbody> </ tbody> </ table> [这篇文章有由作者发表于2007-8-3 9:26:19已编辑]提示: