news center

张玉生,16名官员

张玉生,16名官员

作者:耿凭妙  时间:2019-02-08 05:19:12  人气:

<img src =“http://www.ukoo.net/bbs/attachments/month_0604/cover_Zs7WBrhqMOVZ.jpg”align =“absMiddle”border =“0”style =“CURSOR:hand;” alt =“”/> <br /> <font color =“#6b238e”>中文名:16选中文版:华纳国语超级系列专辑艺术家:张玉生<br/>地区:台湾<br/>语言:普通话<br/> <img src =“http://pin.16789.net/s-helpSite/domName/pin/2005158155089506.gif”align =“absMiddle”border =“0”style =“CURSOR:hand;” alt =“”/> <br/>◆◆◆专辑介绍◆◆<br/>这是94年发行的“自由歌曲选集”的发行,这张专辑名为“免费”歌曲“是由不明飞行物于1994年1月出版的张玉生的集合它是由16个经典的玉生集合每首歌都融合了张玉生对美好生活的渴望和赞美,也融入了生活和社会的复杂情感从此我们听到了真诚而热情的声音,而张玉生的声音确实是一个长期以来一直违反我们的声音,现在它来回走动,它真的有一种魅力和情感 </ font> <br/> <br/> <img src =“http://pin.16789.net/s-helpSite/domName/pin/2005158155089506.gif”align =“absMiddle”border =“0”style =“CURSOR:hand;” alt =“”/> <br/> <br/> <b> <font color =“#0000ff”> 1. </ font> </ b> <a href =“http://yydt.idc168.net /zys/zyg.mp3"target =“_ blank”> <b> <font color =“#0000ff”>免费歌曲</ font> </ b> </a> <br/> <font color =“#0000ff “> <b> 2</ b> </ font> <a href="http://yydt.idc168.net/zys/ywndzd.mp3" target="_blank"> <Font color =”#0000ff“ > <b>我想你们都知道</ b> </ font> </a> <br/> <font color =“#0000ff”> <b> 3</ b> </ font> <a href =“http://yydt.idc168.net/zys/wdwlbsm.mp3"target =”_ blank“> <font color =”#0000ff“> <b>我将来没有梦想</ b> > </ font> </a> <br/> <font color =“#0000ff”> <b> 4</ b> </ font> <a href =“http://yydt.idc168.net/ Zys / ytdwyydy.mp3“target =”_ blank“> <font color =”#0000ff“> <b>整天游泳的鱼</ b> </ font> </a> <br/> <font color =” #0000ff“> <b> 5</ b> </ font> <a href="http://yydt.idc168.net/zys/lhqc.mp3" target="_blank"> <font color =”# 0000ff“> <b>消防青年</ b> </ font> </a> <br/> <font color =”#0000ff“> <b> 6</ b> </ font> <a href = “http://yydt.idc168.net/zys/dwqdq.mp3"target =”_ blank“> <font color =”#0000ff“> <b>带我去月亮</ b> </ font> </a> <br/> <font color =“#0000ff”> <b> 7</ b> </ font> <a href =“Http:// yydt .idc168.net / zys / yybht.mp3“target =”_ blank“> <font color =”#0000ff“> <b>永不回头</ b> </ font> </a> <<font color =” #0000ff“> <b> 8</ b> </ font> <a href="http://yydt.idc168.net/zys/ttxn.mp3" target="_blank "> <font color =”# 0000ff“> <b>我每天都想念你</ b> </ font> </a> <br/> <font color =”#0000ff“> <b> 9</ b> </ font> < a href =“http://yydt.idc168.net/zys/htyyg.mp3”target =“_ blank”> <font color =“#0000ff”> <b>高达天空</ strong> b> < / font> </a> <br/> <font color =“#0000ff”> <b> 10</ b> </ font> <a href =“http://yydt.idc168.net / zys / dh.mp3“target =”_ blank“> <font color =”#0000ff“> <b>海</ b> </ font> </a> <br/> <font color =”#0000ff“> <b > 11. </ b> </ font> <a href="http://yydt.idc168.net/zys/xnw.mp3" target="_blank"> <font color =“#0000ff”> <b>想念我</ b> </ font> </a> <br/> <font color =“#0000ff”> <b> 12</ b> </ font> <a href =“http:// yydt .idc168.net / zys / my Cydrz.mp3“target =”_ blank“> <font color =”#0000ff“> <b>不吸烟</ b> </ font> </a> <br/> <font col或=“#0000ff”> <b> 13</ b> </ font> <a href="http://yydt.idc168.net/zys/dwdbg.mp3" target="_blank"> <font color =“#0000ff”> <b>动物的情色歌曲</ b> </ font> </a> <br/> <font color =“#0000ff”> <b> 14</ b> </ font > <a href="http ://yydt.idc168.net/zys/whxwgjwcz.mp3" target="_blank"> <font color =“#0000ff”> <b>我呼吸,我觉得我存在</ b> </ font> </ a> <br/> <font color =“#0000ff”> <b> 15</ b> </ font> <a href =“http://yydt.idc168.net /zys/wxbzptkdk.mp3"target =“_ blank”> <font color =“#0000ff”> <b>我想打开整个天空</ b> </ font> </a> <br/> <font color =“#0000ff”> <b> 16</ b> </ font> <a href="http://yydt.idc168.net/zys/hspy.mp3" target="_blank"> <font color =“#0000ff”> <b>还是朋友</ b> </ font> </a> <br/> <p> http://yydt.idc168.net/zys/ywndzd.mp3 </ p> <我认为你们都知道</ p>错过了雨,